GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:gris

GRIS

a.k.a. GEISTa Reguły Interakcji ze Studentami :-)

Motywacja

Szanowni Studenci!

W trosce o sprawność naszej współpracy oraz transparentność zasad panujących na przedmiotach prowadzonych przez członków zespołu badawczego GEIST, poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe założenia i reguły dotyczące dydaktyki, potencjalnie uszczegóławiane na poszczególnych przedmiotach.

Z poważaniem
Grzegorz J. Nalepa
Szymon Bobek
Krzysztof Kutt


Zasady współpracy

0.1 Organizacja przedmiotu

 1. Informacje dotyczące przedmiotu znajdują się na stronie WWW przedmiotu. Prosimy na bieżąco śledzić tę stronę.

0.2 Obecności i zaliczenia

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa zgodnie z §11 p.3. Regulaminu Studiów AGH.
 2. Opuszczenie sali w trakcie zajęć bez zgody prowadzącego jest równoznaczne z nieobecnością na zajęciach.
 3. Dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność (poza zajęciami, na których odbywają się kolokwia).
 4. Za każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność od uzyskanej liczby punktów odejmowane jest 10% wartości maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
 5. Nieobecność usprawiedliwioną można odrobić. Materiał należy zaliczyć (lub ustalić z prowadzącym sposób odrobienia zajęć) na pierwszych zajęciach/konsultacjach po nieobecności.
 6. Aby zapewnić komfort pracy, w trakcie zajęć nie należy rozmawiać przez telefon, a telefony powinny zostać wyciszone.
 7. Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. W szczególności student może nie zostać dopuszczony do zaliczenia poprawkowego w przypadku opuszczenia więcej niż 20% zajęć.
 8. Zaliczenie zajęć uzyskują osoby, które zdobyły 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.
 9. Ocena z zajęć jest ustalana na podstawie Skali Ocen Regulaminu Studiów AGH §13 p.1.
 10. Studenci powtarzający rok, którzy mają już zaliczenie z przedmiotu są zobowiązani zgłosić ten fakt prowadzącemu na pierwszych zajęciach w semestrze.

0.3 Kolokwia

 1. Kolokwium odbywa się w ustalonym wcześniej terminie.
 2. Kolokwium należy pisać na swojej grupie.
 3. Kolokwium należy czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem, datą oraz grupą (termin zajęć). Kolokwia nieodpowiednio podpisane mogą nie zostać sprawdzone.
 4. W czasie kolokwium nie jest dozwolone używanie telefonów komórkowych.
 5. Na kolokwium należy mieć przy sobie indeks lub legitymację studencką.
 6. Kolokwia są do wglądu u prowadzących w czasie konsultacji w obecności prowadzącego.

0.4 Konsultacje

 1. Terminy konsultacji podawane są z wyprzedzeniem na stronach internetowych prowadzących lub na stronie przedmiotu.
 2. W przypadku, gdy wyznaczone terminy konsultacji pokrywają się z innymi zajęciami Państwa grupy, starosta grupy powinien przesłać prowadzącemu e-mail z terminami, które byłyby odpowiednie na konsultacje.
 3. W miarę możliwości prosimy przychodzić na początku konsultacji.
 4. W czasie konsultacji prosimy o przedstawianie się imieniem i nazwiskiem, a także podanie roku i kierunku studiów, przedmiotu oraz prowadzącego.
 5. W dniu konsultacji prosimy sprawdzić na stronie, czy nie zostały one odwołane lub przesunięte.

GRIS FAQ

1. Czy mogę mieć nieusprawiedliwione nieobecności?

Tak. Jednak należy pamiętać, że każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje 0 punktów z ew. kartkówki odbywającej się na zajęciach, a każda kolejna dodatkowo odjęciem 10% z możliwej do uzyskania liczby punktów (a zatem jest to 0.5 oceny w dół). Ponadto nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje uzyskanie z niego 0 pkt. (bez możliwości poprawy). W przypadku frekwencji mniejszej niż 80% (opuszczenie więcej niż 3 zajęć w przypadku przedmiotu trwającego 30h) może skutkować niedopuszczeniem do zaliczenia poprawkowego.

2. Co liczy się do 50% punktów do zaliczenia?

Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć 50% punktów za kartkówki i kolokwia (ew. programy dodatkowe zapowiedziane przez prowadzących i uwzględnione w programie zajęć). Zdobycie 50% punktów z kartkówek i kolokwium może nie uprawniać do uzyskania zaliczenia w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności lub negatywnej aktywności na zajęciach. W takim przypadku liczba zdobytych punktów pomniejszana jest o liczbę punktów wynikającą z nieobecności lub minusów.

3. Jaki wpływ na zaliczenie ma aktywność na zajęciach (plusy/minusy)?

Aktywność na zajęciach (plusy/minusy) jest uwzględniana po osiągnięciu co najmniej 50% punktów wynikających z kartkówek, kolokwiów i obecności. Aktywność jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zajęć w podstawowym terminie.

4. Czy muszę chodzić na swoją grupę? Jak wygląda odrabianie zajęć o innych godzinach?

Ponieważ pracownie, w których odbywają się zajęcia, mają ściśle określoną liczbę stanowisk, należy uczęszczać na zajęcia swojej grupy. W uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z prowadzącym, możliwe jest uczestniczenie w zajęciach innej grupy w tym samym tygodniu.

5. W jaki sposób mogę odrobić zajęcia, na których byłem/am nieobecny/a?

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, należy zgłosić się do prowadzącego na pierwszych zajęciach lub konsultacjach po nieobecności w celu zaliczenia lub ustalenia sposobu odrobienia zajęć. Prowadzący może sprawdzić opanowanie materiału z zajęć, np. w formie kartkówki, pytania lub zadania programistycznego.

6. Czy mogę używać komórki jako zegarka, aby kontrolować czas w czasie kolokwium?

Nie, w czasie kolokwium nie jest dozwolone używanie telefonów komórkowych. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do podawania czasu lub umieszczenia w widocznym miejscu zegara.

7. Nie było mnie na kolokwium, czy mogę je napisać w innym terminie?

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, należy zgłosić się do prowadzącego na pierwszych zajęciach lub konsultacjach po nieobecności w celu napisania kolokwium lub w przypadku dłuższej nieobecności ustalenia sposobu wyrównania materiału (odrobienia zajęć) i terminu kolokwium.

8. Czy mogę poprawić kolokwium albo kartkówkę?

Nie ma możliwości poprawiania kolokwium ani kartkówki. W przypadku nie uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, można dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć.

9. Czy mogę obejrzeć swoje kolokwium albo kartkówkę?

Tak, kolokwia i kartkówki są do wglądu u prowadzących w czasie konsultacji w obecności prowadzącego.

10. Jak mogę się dowiedzieć ile mam punktów?

Informację o liczbie punktów można uzyskać u prowadzących jedynie w czasie zajęć lub konsultacji.

11. Jak mogę usprawiedliwić nieobecność na zajęciach?

Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić na pierwszych zajęciach/konsultacjach po nieobecności. Jako usprawiedliwienie prowadzący respektują zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzone przez władze AGH oraz inne dokumenty urzędowe potwierdzające niemożność uczestniczenia w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący może zaakceptować inną formę usprawiedliwienia.

12. Mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi

Proszę skontaktować się mailowo z prowadzącym, zapytać w trakcie zajęć lub przyjść na konsultacje.

pub/teaching/gris.txt · Last modified: 2022/07/14 17:41 by kkt

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki