GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:rules

Regułowe wspomaganie decyzji (Business Rules)

Informacje o przedmiocie

Sylabus

Zasady zaliczenia laboratorium

 1. Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez GRIS.
 2. Podstawą zaliczenia jest suma punktów uzyskanych z kolokwium (20pkt).
  1. Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne “plusy” za aktywność na zajęciach.
  2. Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
  3. Każdy plus ma wartość równą 1pkt.
 3. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
 4. Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.

Zaliczenia poprawkowe

 1. Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału.
 2. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia lub
  • nie pisały kolokwium i posiadają usprawiedliwienie.
 3. Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
  1. Plusów - w 1. terminie poprawkowym.
  2. Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
 4. W 2. terminie poprawkowym można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0.

Zasady obliczania oceny końcowej

 1. Do obliczenia oceny końcowej (OK) brane są pod uwagę następujące oceny cząstkowe:
  1. Ocena z laboratorium (L)
  2. Ocena z projektu (P)
  3. Ocena z egzaminu (E)
 2. Jeżeli którakolwiek z powyższych ocen jest równa 2.0 to OK przyjmuje wartość 2.0.
 3. Jeżeli żadna z powyższych ocen nie jest równa 2.0, to na podstawie tych ocen, wyliczana jest wartość proponowanej oceny końcowej według następującego wzoru:
  pOK = 0.25L + 0.25P + 0.5E
 4. Następnie, ocena końcowa OK jest obliczana na podstawie wartości pOK poprzez zaokrąglenie jej do poprawnej wartości oceny według następujących reguł:
  1. Jeżeli oceny L, P, E zostały uzyskane w pierwszych terminach to OK otrzymuje wartość oceny dla której moduł różnicy pomiędzy tą oceną a wartością pOK jest najmniejszy.
   1. Jeżeli są dwie takie oceny to OK przyjmuje wartość większej z nich.
  2. Jeżeli oceny L, P, E nie zostały uzyskane w pierwszych terminach to OK przyjmuje wartość oceny dla której różnica pomiędzy tą oceną a wartością pOK jest najmniejsza i nieujemna.
pub/teaching/courses/rules.txt · Last modified: 2014/02/21 09:47 by kkr