GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:unix

Wstęp do systemów uniksowych

Informacje o przedmiocie

Syllabus

Zasady zaliczenia laboratorium

 1. Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez GRIS.
 2. Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (34 pkt) oraz 4 niezapowiedzianych kartkówek “wejściówek” i “wyjściówek” (4×2 pkt).
  1. Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne “plusy” za aktywność na zajęciach.
  2. Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
  3. Każdy plus ma wartość równą 1%.
 3. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
 4. Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.

Zaliczenia poprawkowe

 1. Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału.
 2. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić osoby które:
  • nie mają zaliczenia lub
  • nie pisały któregoś kolokwium.
 3. Osoby posiadające zaległe kolokwium, którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie, mogą pisać tylko to zaległe. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów.
 4. Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
  1. Plusów – w 1. terminie poprawkowym.
  2. Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności – w 2. terminie poprawkowym.
 5. Kolokwium poprawkowe poprawia wynik uzyskany na kolokwiach napisanych w czasie semestru. Nie ma możliwości poprawy punktacji z kartkówek.
pub/teaching/courses/unix.txt · Last modified: 2018/10/08 05:59 by kkt