GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:semweb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pub:teaching:courses:semweb [2015/10/04 14:05]
kkt [Zasady zaliczenia projektu]
pub:teaching:courses:semweb [2016/10/03 08:45] (current)
kkt Zasady zaliczenia projektu
Line 29: Line 29:
     - Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.     - Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
   - W **2. terminie poprawkowym** można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0.   - W **2. terminie poprawkowym** można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0.
 +
 +===== Zasady zaliczenia projektu =====
 +  - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[:pub:teaching:gris|GRIS]].
 +  - Podstawą zaliczenia są obecności na spotkaniach projektowych, aktywny udział w zajęciach oraz sprawozdanie podsumowujące projekt.
 +  - Dozwolona jest **jedna** nieusprawiedliwiona nieobecność.
 +  - Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.
  
  
pub/teaching/courses/semweb.txt · Last modified: 2016/10/03 08:45 by kkt