GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:semweb

Technologie sieci semantycznej (Semantic Web Technologies)

Informacje o przedmiocie

Sylabus

Zasady zaliczenia laboratorium

 1. Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez GRIS.
 2. Podstawą zaliczenia jest suma punktów z kolokwium.
  1. Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne “plusy” za aktywność na zajęciach.
  2. Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
  3. Każdy plus ma wartość równą 1 pkt.
 3. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
 4. Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.

Zaliczenia poprawkowe

 1. Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału.
 2. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić osoby które:
  • nie mają zaliczenia lub
  • nie pisały któregoś kolokwium.
 3. Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
  1. Plusów - w 1. terminie poprawkowym.
  2. Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
 4. W 2. terminie poprawkowym można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0.

Zasady zaliczenia projektu

 1. Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez GRIS.
 2. Podstawą zaliczenia są obecności na spotkaniach projektowych, aktywny udział w zajęciach oraz sprawozdanie podsumowujące projekt.
 3. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
 4. Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.
pub/teaching/courses/semweb.txt · Last modified: 2016/10/03 08:45 by kkt