GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:c

Języki i metody programowania I

Informacje o przedmiocie

Syllabus

Zasady zaliczenia laboratorium

  1. Suma punktów za kartkówki stanowi 20% oceny, natomiast za program 30%, a kolokwium 50%. Dodatkowe punkty można będzie zdobyć za aktywność na zajęciach oraz za dodatkowe (nadobowiązkowe) elementy programu.
  2. Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH.

Zaliczenia poprawkowe

  1. Zaliczenie poprawkowe obejmuje jedynie napisanie nowego kolokwium, a punkty za program oraz kartkówki pozostają bez zmian.
pub/teaching/courses/c.txt · Last modified: 2013/10/20 15:06 by kkl

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki